tablice morskih mijena

traži dalje ...

tablice morskih mijena, publikacija koja za tekuću godinu daje mareografske podatke za računanje vremena nastupa i visine visokih i niskih voda u jednom danu, visine vode za određeno vrijeme, redukciju izmjerene dubine na razinu karte i dr. podatke o mor. mijenama (plimne dijagrame, harmoničke komponente i si.). Sadržavaju i poseban dio koji se odnosi na struje mor. mijena. Publiciraju ih godišnje hidrograf. instituti većih pom. zemalja. HI JRM od 1974. izdaje Tablice morskih mijena (Jadransko more – istočna obala); sadržavaju vrijeme nastupa i visinu visokih i niskih voda i harmoničke komponente za neke luke (Koper, Rovinj, Mali Lošinj, Bakar, Split, Vis, Dubrovnik i Bar). Amer. izd. Tide Tables u 4 sveska obuhvaća sva svj. mora. Pojedine tablice sastoje se od više tabela; tabela I daje kronološkim redom za svaki dan u godini vrijeme i visinu visoke i niske vode za gl. mjesta (reference station), a tabela II vremenske i visinske razlike, odn. visinske koeficijente za sporedne luke (subordinate station). Brit. izd. Admiralty Tide Tables ima 3 sveska. Donose slične podatke kao i amer. Tide Tables: za gl. (standard port) i sporedne luke (secondary port). Osim toga sadržavaju više pomoćnih tablica, plimne dijagrame nekih luka te podatke za 4 osnovne harmoničke komponente mor. mijena (M2, S2, K1 i O1).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.

Citiranje:

tablice morskih mijena. Pomorski leksikon (1990), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.5.2024. <https://pl.lzmk.hr/clanak/tablice-morskih-mijena>.